Taisyklės

1. Bendros nuostatos

 • Šios naudojimosi Gazelle moterų sporto studijos teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau ir – Taisyklės) numato sporto studijos Gazelle (toliau – sporto studijos) teikiamų paslaugų tvarką, bendruosius saugaus elgesio reikalavimus, sporto studijos bei kliento teises ir pareigas.
 • Sporto studijos klientais laikomi tik tie asmenys, kurie sporto studijos nustatyta tvarka ir sąlygomis yra įsigiję:
  • Sumokėję už narystę nustatytą kainą.
 • Sporto studijos klientai privalo atlikti pirmąją registraciją:
  • Pateikti asmens dokumentą su nuotrauka;
  • Užpildyti ir pasirašyti registracijos formą;
  • Nusifotografuoti (kliento atvaizdas naudojamas identifikavimui).

2. Sporto studijos paslaugų kaina, mokėjimų tvarka:

 • Sporto studijos paslaugų (toliau – Narystės) kainas, pateikiamas sporto studijos kainoraštyje, kuris prieinamas sporto studijos patalpose ir internetiniame tinklalapyje adresu Gazelle.lt, nustato sporto studija. Sporto studijos pasilieka teisę keisti Narystės kainas ir paslaugų teikimo sąlygas.
 • Klientai už sporto studijos paslaugas atsiskaito grynaisiais pinigais.
 • Studentai, senjorai, moksleiviai norintys pasinaudoti specialiai jiems skirtomis nuolaidomis, registracijos metu turi pateikti teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą. Planas „ Studentės” galioja tik nuolatinių dieninių studijų studentėms.
 • Klientams, įsigijusiems narystę, už ją sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai klientas dėl sporto studijos kaltės negalėjo naudotis sporto studijos paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 • Klientai turi teisę įsigyti dovanų kuponus. Sporto studijos dovanų kuponai galioja tris mėnesius nuo įsigijimo dienos (nebent dovanų kupone nustatyta kitoks galiojimo laikas), jais galima atsiskaityti už sporto studijos paslaugas. Paslaugų kainos ir dovanų kupono vertės skirtumas apmokamas grynais pinigais. Dovanų kuponais galima atsiskaityti tik už sporto studijos kainoraštyje nurodytas paslaugas. Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas, o pasibaigus Dovanų kupono galiojimo terminui juo pasinaudoti negalima.

3. Apsilankymų trukmė ir tvarka

 • Sporto studijos dirba valandomis, kurios nurodytos sporto studijos tinklapyje gazelle.lt arba sporto studijos patalpose. Atsižvelgiant į poilsio ir švenčių dienas sporto studija pasilieka teisę keisti sporto studijos darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, informuojant klubo tinklalapyje arba sporto sporto studijos patalpose.
 • Sporto studijos narysčių stabdymas ir pratęsimas. 12 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų (narystės stabdomos 7, 14, 21, 30, 60 dienų), 1 mėn. narystės – ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms. Narystė sustabdoma sekančią dieną po pranešimo apie sustabdymą. Pranešti apie narystės stabdymą galima atvykus į sporto studiją, elektroniniu paštu, facebook paskyroje asmenine žinute (nurodant savo vardą, pavardę).
 • Narystė gali būti pratęsiama ligos atveju, kai ligos laikotarpis tęsiasi ilgiau negu 5 darbo dienas. Studentai, moksleiviai, senjorai norėdami pratęsti narystę dėl ligos turi pateikti gydytojo pažymą apie ligą. Kitų narysčių turėtojai turi pateikti SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Narystė pratęsiama tik tam laikotarpiui, kurio metu nesilankoma sporto klube.
 • Sporto studija pasilieka teisę keisti akcijų metu įsigytų narysčių stabdymo trukmę.

4. Saugaus elgesio taisyklės

 • Sporto studijoje draudžiama:
  • Fotografuoti, filmuoti, išskyrus, kai yra gautas sporto studijos sutikimas;
  • Įsinešti ir vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus;
  • Sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus taip pat neavint visiškai jokios avalynės. Pažeidžiantys šį punktą klientai neįleidžiami į sporto studiją.
 • Sporto studijos klientas privalo:
  • Sporto studijoje avėti tik saugią ir sportinei veiklai (vidaus patalpose) pritaikytą avalynę, dėvėti švarią sportinę aprangą;
  • Pasibaigus užsiėmimui turi būti nuvalytas kilimėlis, salės įranga ir svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
 • Dušinėse draudžiama:
  • Atlikti higienos procedūras (odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas higienos procedūras);
  • Lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ir kitomis užkrečiamomis ligomis;
  • Įsinešti gaiviuosius ir alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus;

5. Sporto studijos teisės, pareigos ir atsakomybė

 • Sporto studija turi teisę:
  • Nustatyti Sporto studijos darbo laiką;
  • Nustatyti ir keisti Sporto studijos teikiamų paslaugų kainas;
  • Nustatyti kitas naudojimosi Sporto studijos teikiamomis paslaugomis sąlygas ir kita.
 • Sporto studija įsipareigoja:
  • Teikti paslaugas klientams laikydamasis šių Taisyklių ir teisės aktų reikalavimų;
  • Informuoti apie Sporto studijos darbo laiko pasiketimus;
  • Sustabdyti ir pratęsti narystės galiojimą šiose Taisyklėse nutatytais atvejais.

6. Kliento teisės, pareigos ir atsakomybė

 • Klientas turi teisę:
  • Naudotis Sporto studijos paslaugomis ir patekti į Sporto studijos patalpas pagal treniruočių grafiką.
 • Klientas turi pareigą:
  • Pasitikrinti ar jo sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto studijos paslaugomis (pasikonsultuoti su gydytoju);
  • Naudodamasis Sporto studijos inventoriumi įvertinti savo galimybes ir pasirinkti fizines galimybes atitinkantį fizinį krūvį;
  • Susipažinti su šiomis taisyklėmis;
  • Naudotis Sporto studijos inventoriumi pagal tiesioginę paskirtį;
  • Sporto klubo patalpose nevartoti alkoholio, narkotikų bei kitų psichotropinių medžiagų, taip pat būti blaivus ir neapsvaigęs;
  • Netrukdyti kitiems Sporto studijos klientams naudotis inventoriumi.
 • Klientui draudžiama naudotis Sporto studijos inventoriumi esant sveikatos pablogėjimui (turint sveikatos sutrikimų). Sveikatai pablogėjus esant Sporto studijoje, nedelsiant apie tai informuoti Sporto studijos personalą arba kreiptis į medicinos įstaigą.
 • Klientai privalo atlyginti žalą, padarytą Sporto studijai ir kitiems klientams, jeigu žala atsirado dėl kliento kaltės. Žala atlyginama per 7 kalendorines dienas nuo žalos apskaičiavimo ir pateikimo klientui. Praradus ar sugadinus persirengimo ar daiktų laikymo spintelės spintelės raktelį, klientas privalo sumokėti 10 EUR žalos kompensavimo mokestį.
 • Visa atsakomybė dėl kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų, nelaimingų atsitikimų bei kitokios žalos gyvybei, atsiradusios lankantis Sporto studijoje, tenka klientui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto studijos darbuotojų kaltės

7. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles patvirtina faktą, kad:

 • nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto studijos paslaugomis.
 • nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis.
 • nepilnamečio kliento Sporto studijai bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 • atsako už jo elgesį Sporto studijoje bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
 • sutinka, kad nepilnametis klientas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio kliento atvaizdas būtų saugomas Sporto klubo klientų duomenų bazėje.

8. Kitos sąlygos:

 • Klientui leidžiama pradėti naudotis Sporto studijos paslaugomis tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis (ir visais jų priedais) bei patvirtinus tai savo parašu.
 • Sporto studija neatsako už klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą.
 • Sporto studija neteikia daiktų saugojimo paslaugų, o tik sudaro klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.
 • Sporto studija neatsako už Jūsų avalynę;
 • Sporto studija neatsako už Jūsų lauko drabužius;
 • Ir kitus daiktus paliekamus studijoje.
 • Asmeninius daiktus klientai palieka Sporto studijos rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus klientai, privalo užrakinti.
 • Klientams rekomenduojama į Sporto studiją nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus – klientas už juos yra atsakingas asmeniškai.
 • Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto studijos darbuotojus.
 • Sporto klubas neatsako už klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto studijos kaltės.
 • Naudojantis dušo patalpomis (dušais) - būtina avėti švarias šlepetes.

9. Pirkdamas abonementą narys sutinka, kad:

 • su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
 • sutinka būti fotografuojamas kliento tapatybės nustatymui bei sutinka, kad kliento atvaizdas būtų saugomas Sporto studijos klientų duomenų bazėje.
 • sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui, kt.).

10. Šias Taisykles pasirašo:

 • Už nepilnamečius klientus – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis;
 • Pilnamečiai klientai nuo 18 metų – asmeniškai.